پرشر سویچ‌‌‌‌های فشار

پرشرسویچ‌‌‌‌های فشار ما دراین مقاله به انواع پرشر سویچ‌‌‌‌های فشار میپردازیم ونحوه کارکردآنهارامورد برسی قرارمی دهیم. پرشر سویچ ها یک کلید فشار است که سرفشار‌‌‌‌های مختلفی که تنظیم میکنیم با حساسیت بار یک سویچ را قطع ووصل میکند.بعضی از سویچ هادوحالت میباشند یعنی درزمانی که فشار تنظیم شده روی فشارنباشدرخروجی رله وشن شود یا برعکس هرگاه فشار تنظیم شده روی فشارنباشد خروجی رله خاموش است .فشارتنظیم شده برحسب بار است. توضیحات بیشتر درلینک زیر D9%BE%D8%B1%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DA%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید