تعزیه حضرت مسلم قسمت معقل از گروه نوای کربلای شاهرود

معقل: کربلایی حمید رجبی هانی:کربلایی حمید مربی مسلم:کربلایی امیر محمد شهری این زیاد:فرهاد رئیسی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید