دلیل ناکارآمدی سامانه پاتریوت چیست ؟

دلیلی که باعث نا کارآمدی سامانه پدافندی پاتریوت عربستان در حمله به آرامکو شد ، چه بود ؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید