آموزش تنظیم آینه خودرو توسط استاد جوراب بافان

نحوه تنظیم صحیح آینه بغل خودرو . برای تنظیم آینه های کناری خودرو طبق مراحل زیر عمل میکنیم : . * انتهایی ترین قسمت خودرو که در آینه قابل رویت است را در نظر میگیریم. . 1. ابتدا آینه را به 3 قسمت برابر در جهت افقی تقسیم می‌کنیم. سپس آینه را به صورتی بالا/پایین میبریم که دستگیره در عقب در محدوده ۱/۳ پایینی آینه قرار گیرد. . • یک خط افقی فرضی را به گونه ای در نظر میگیریم که در امتداد دستگیره در عقب باشد و بر بدنه خودرو عمود شود. . 2. پس از آن آینه را در جهت عمودی به پنج قسمت برابر تقسیم میکنیم و به گونه ای به چپ و راست حرکت می‌دهیم که دستگیره در عقب در محدوده ۱/۵ داخلی آینه قرار گیرد. . • سپس یک خط عمودی فرضی را به صورتی در نظر می‌گیریم که از امتداد دستگیره بگذرد و بر بنده خودرو و خط افقی فرضی عمود شود. . • ( بنابر این دو خط فرضی با هم زاویه 90 درجه تشکیل می‌دهند. ) ‌. 3. انتهایی ترین قسمت خودرو که در آینه دیده می‌شود باید در محدوده 90 درجه دو خط عمود بر هم قرار گیرد => در این حالت آینه در ایده‌آل ترین حالت برای رانندگی تنظیم شده است.
ویدیوهای جدید